Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 
Cieľom našich revízií, resp. rekonštrukcií je včas odhaliť možné nedostatky vo Vami vedenej účtovnej a daňovej agende. Hodnotiaca správa z vykonanej revízie spracovaná prostredníctvom nezávislého pohľadu účtovných a daňových odborníkov potvrdí správnosť vedenia Vašej účtovnej a daňovej agendy alebo odhalí chyby, ktorých včasná náprava Vás zbaví budúcich pokút a penálov.
 
Nami predkladaná "revízna správa" obsahuje základné informácie o významných nedostatkoch a výsledkoch pozorovania účtovného systému (t.j. súhrnu účtovných záznamov, postupnosti vyhotovovania, spracovania a kontroly účtovných dokladov) a systému vnútornej kontroly, preskúšania vecnej a formálnej správnosti účtovníctva a účtovných kníh, overenia úplnosti a preukaznosti účtovníctva a verného zobrazenia skutočnosti v danom roku. Predkladaná správa pozostáva z vyslovenia názoru na nedostatky vo vnútornej kontrole a účtovnom systéme, na nevhodné alebo nedovolené účtovné postupy, príp. na iné rozpory s platnými právnymi predpismi.
 
Orientačná cena revízie závislá od počtu účtovných operácií :
 
 
Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené. Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh.
 

hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster