Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 
S cieľom včas identifikovať možný vznik chýb, ktoré sa môžu permanentne prejavovať v ďalšom účtovaní, spoločnosť Makro Konzult s.r.o. ponúka exkluzívnu službu v podobe odborného dozoru pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme. Túto službu možno realizovať v rôznych časových intervaloch (týždenne, mesačne, štvrťročne) podľa požiadaviek zákazníka. Výsledkom je okamžitá náprava vzniknutých nedostatkov a možnosť kedykoľvek predložiť účtovné a daňové výstupy prípadnej daňovej kontrole zameranej na ktorúkoľvek časť Vašej agendy. Možno povedať, že ide o istú formu individuálneho vzdelávania Vašich zamestnancov, čo sa prejaví v efektívnejšom a kvalitnejšom výkone prác v budúcnosti.
 
Orientačná cena závislá od počtu účtovných operácií :
 
týždenná periodicita - 35 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva
 
mesačná periodicita - 25 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva
 
štvrťročná periodicita - 20 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva
 
Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené. Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.
 

hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster