Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Rozvoj ekonomického riadenia podniku
 
Cítite potrebu zaviesť do ekonomického riadenia Vášho podniku jednotné pravidlá a nástroje pre všetky organizačné a ekonomické jednotky?
 
Základným predpokladom zvýšenia úrovne finančného riadenia a ekonomických procesov vo Vašom podniku je zavedenie a aplikácia jednotných pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia, ktorých vyprojektovanie Vám naša spoločnosť ponúka, samozrejme pri rešpektovaní špecifických interných aj externých podmienok, v ktorých Váš podnik pôsobí.
 
Máte záujem vybudovať taký systém ekonomického riadenia Vášho podniku, ktorý umožní prideliť individuálnu zodpovednosť za vlastný hospodársky výsledok, vlastný rozvoj a spokojnosť zákazníka?
 
Proces ekonomickej reštrukturalizácie podniku je charakteristický orientáciou na vytvorenie ziskových vnútropodnikateľských jednotiek (divízií, hospodárskych stredísk) a pomocou organizačných a ekonomických noriem je možné im prideliť individuálnu zodpovednosť za vlastný hospodársky výsledok, vlastný rozvoj a za spokojnosť zákazníka a to v úzkej súvislosti s pravidlami a nástrojmi ekonomického riadenia.
 
Je Vašim cieľom optimalizovať finančné toky v podniku, optimalizovať alokáciu zdrojov do vnútropodnikových aktív a zvyšovať úroveň likvidity a rentability?
 
Realizácia ekonomického systému riadenia, založeného na princípe samofinancovania a vlastnej reprodukcii vnútropodnikateľských jednotiek, zabezpečí ich ekonomickú integritu, podnieti ich k rozvoju podnikavosti a vysokej efektívnosti a najmä prispeje k procesu skvalitňovania systému riadenia Vášho podniku. Základom hodnotového modelu ekonomického riadenia sa stanú výkony viazané na rentabilitu majetku a motivácia viazaná na pridanú hodnotu a produktivitu. Zavedenie finančného controllingu a realizácia ABC manažmentu sprehľadní Vaše účtovníctvo, prispeje k optimalizácii nákladov, zásob, pohľadávok a záväzkov, a tým i k zabezpečeniu vysokej výkonnosti Vášho podniku.
 
Je Vašim cieľom posilniť a rozvíjať úroveň strategického riadenia?
 
Vytvorený model ekonomického riadenia Vášho podniku umožní vrcholovému manažmentu možnosť efektívnej koordinácie vytvorených ziskových stredísk, čím sa posilní úroveň strategického riadenia. Vrcholový manažment nebude teda musieť riešiť úlohy operatívneho charakteru, jeho pôsobnosť bude mať charakter rýdzo strategický, orientovaný na prípravu podniku na budúcnosť - na budovanie dlhodobo úspešného podniku.
 
 
 
Rozvoj ekonomického riadenia
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster