Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Organizačný rozvoj podniku
 
Máte záujem vniesť poriadok do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku orientáciou sa na vnútorné procesy?
 
Vytvorenie správnych vzťahov je predpokladom pre synergiu činností jednotlivých subsystémov podniku s cieľom zladiť intelektuálny, fyzický a finančný majetok podniku, a tým efektívne napĺňať jeho deklarované poslanie. Základom vnášania poriadku do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku, je pružná organizačná štruktúra podniku, vhodné organizačné normy riadenia a efektívny systém riadenia podniku.
 
Máte záujem zdokonaliť vnútorné procesy riadenia podľa merateľných cieľov s vytvorením podmienok pre "vnútorného zákazníka"?
 
Vyprojektovaním vhodnej organizačnej štruktúry a efektívneho systému riadenia Vášho podniku vytvoríme základné predpoklady pre zdokonalenie vnútorných procesov riadenia podľa merateľných cieľov každej organizačnej jednotky Vášho podniku.
 
Je Vašim cieľom zvýšenie kultúry organizácie a riadenia Vášho podniku?
 
Vypracovanie kvalitného a efektívneho systému organizácie, organizačných a riadiacich noriem a samotného systému riadenia Vášho podniku sú nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kultúry organizácie a riadenia Vášho podniku, ktorej hlavnou úlohou je podporovať tímovú prácu a dobré medziľudské vzťahy na pracoviskách.
 
Máte záujem vytvoriť také vnútropodnikateľské celky, ktoré umožnia plánovať a vyhodnocovať výkony vlastnej práce s uplatnením princípu samofinancovania?
 
Vypracovaním základnej štúdie - organizácie riadenia podniku, potrebnej pre zavedenie resp. skvalitnenie ekonomického riadenia podniku sa stanovia organizačné zásady, ktoré musia byť záväzné pre všetky stupne riadenia podniku. Realizácia navrhnutej organizácie, pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia zabezpečí ekonomickú integritu decentralizovaných vnútropodnikových organizačných jednotiek a podnieti ich k rozvoju podnikavosti a vysokej efektívnosti pri zabezpečení samofinancovania a uspokojení potrieb trhu.
 
 
 
Organizačný rozvoj
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster