Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
9. Účtovanie o nákupe obchodného tovaru v JÚ
 
SZČO nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov, a preto si tieto požičia od matky (uzatvorí s ňou zmluvu o pôžičke). Za uvedené prostriedky zakúpi automobil ako obchodný tovar. Môže v peňažnom denníku postupovať týmto spôsobom? Príklad: nákupná cena automobilu je 200 000 Sk (finančné prostriedky sú požičané) a zapíše tento výdavok do peňažného denníka ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Pri predaji automobilu je predajná cena 250 000 Sk. Zapíše tento príjem v peňažnom denníku: 200 000 Sk ako príjem neovplyňujúci základ dane (a vráti zapožičanú sumu) a 50 000 Sk ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Ak je takýto postup správny, resp. dá sa použiť, môže sa takto postupovať i v tom prípade, že automobil bol zakúpený v roku 2002 a predaný v roku 2003?
 
Vami naznačený postup účtovania za správny nepovažujeme. Pri tomto tvrdení vychádzame z definície tovaru. Tovarom sa v zmysle postupov účtovania platných pre sústavu JÚ chápe všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja. Postupy účtovania platné od 1.1.2003 túto definíciu ešte spresnili v tom, že podmienili charakter vecí, ktoré možno považovať za tovar tým, že sa zachovávajú v nezmenej podobe, nepoužívajú sa, neprenajímajú sa a nevykonáva sa na nich technické zhodnotenie. Vychádzajúc zo znenia vašej otázky je teda namieste predpokladať, že v tomto prípade išlo pri obstarávaní automobilu o nákup tovaru. To znamená, že účtovať ste mali nasledovne:
  • príjem pôžičky (200 000 Sk) medzi príjmy, ktoré nesmú ovplyvniť základ dane v druhovom členení "úvery, pôžičky, dotácie",

  • nákup automobilu (200 000 Sk) medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení "nákup tovaru",

  • predaj automobilu (250 000 Sk) medzi príjmy zahrnované do základu dane v druhovom členení "predaj tovaru"

  • splátku pôžičky (200 000 Sk) medzi výdavky nezahrnované do základu dane v druhovom členení "splátky úverov a pôžičiek",

  • prípadný úrok z pôžičky medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení "prevádzková réžia".
V prípade, ak k nákupu automobilu došlo v roku 2002 a k jeho následnému predaju v roku 2003 bude účtovanie identické s vyššie uvedeným.
 
Zhrnutie:
 
Vychádzajúc zo znenia otázky predpokladáme, že pri obstarávaní automobilu ide o nákup tovaru. To znamená, že nákup automobilu ste mali účtovať medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení "nákup tovaru"a jeho následný predaj medzi príjmy zahrnované do základu dane v druhovom členení "predaj tovaru"
 
Súvisiace predpisy:
  • Čl. I bod 14 a Čl. VI bod 4 Postupov účtovania v JÚ platných do 31.12.2002 (Opatrenie MF SR č.65/396/1994), resp. § 7 ods.8 a § 15 Postupov účtovania v JÚ platných od 1.1.2003 (Opatrenie MF SR č.23586/2002-72),
  • § 23, § 24 a § 25 zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster