Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
8. Preradenie majetku využívaného na podnikanie do osobného užívania
 
Od roku 1991 som časť rodinného domu využíval na podnikateľské účely. Na základe znaleckého posudku som zaradil tieto "výrobné priestory" do majetku firmy v hodnote 356 820,-Sk. Tento majetok som odpisoval 9 rokov. Po deviatich rokoch som zastavil odpisovanie, nakoľko sa firma presťahovala. Dodnes je táto časť domu evidovaná ako majetok firmy, ale sa neodpisuje. Chcel by som ju preradiť z majetku firmy do osobného majetku. Ako mám postupovať?
 
Vašou základnou povinnosťou, ako daňovníka - fyzickej osoby - pri preradení obchodného majetku do osobného užívania bude zaevidovanie takéhoto vyradenia HIM z obchodného majetku v inventárnej knihe alebo na inventárnej karte, a to predovšetkým dátum a spôsob vyradenia pri predpokladanej dovtedajšej úplnej a správnej evidencii investičného majetku v súlade s postupmi účtovania v sústave JÚ. Odporúčame tento zápis podložiť protokolom o vyradení majetku z účtovnej evidencie a o jeho preradení do osobného užívania.
 
Preradenie majetku z podnikania do osobného užívania nemá vplyv na daňovú povinnosť podnikateľa - fyzickej osoby. Táto daňová povinnosť môže byť ovplyvnená až prípadným predajom tohto majetku, ktorý nie je v zmysle § 4 zákona o daniach z príjmov oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.
 
Zhrnutie:
 
Pri vyradení HIM z obchodného majetku je potrebné zaevidovať v inventárnej knihe alebo na inventárnej karte dátum a spôsob vyradenia. Tento zápis odporúčame podložiť protokolom o vyradení majetku z účtovnej evidencie a o jeho preradení do osobného užívania.
 
Preradenie majetku z podnikania do osobného užívania nemá v momente preradenia vplyv na daňovú povinnosť podnikateľa - fyzickej osoby.
 
Súvisiace predpisy:
  • Čl. IX. Opatrenia MF SR č.65/396/1994 v z.n.p. (postupy účtovania pre podnikateľov - FO účtujúcich v sústave JÚ platné do 31.12.2002),
  • § 16 ods.2 Opatrenia MF SR č.23586/2002-92 (postupy účtovania pre podnikateľov - FO účtujúcich v sústave JÚ platné od 1.1.2003).
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster