Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
10. Účtovanie nákupu nehnuteľnosti a materiálu potrebného na jej opravu v JÚ
 
V 3/2002 sme v dražbe odkúpili výrobnú halu. Polovica ceny budovy bola zaplatená v tomto termíne. V 9/2002 sme splatili exekútorovi druhú polovicu ceny budovy. Do dnešného dňa nemáme list vlastníctva. Ako máme uvedené peňažné operácie zapísať do peňažného denníka? Môžeme si napriek tomu, že ešte nie sme úradne potvrdeným vlastníkom budovy nakúpiť materiál, ktorý nám bude na opravu budovy? Bude jeho nákup uznaným výdavkom?
 
Jednotlivé úhrady (aj zálohu) je potrebné zaúčtovať v momente ich úhrady medzi výdavky, ktoré nesmú ovplyvniť základ dane v druhovom členení "Nákup NIM a HIM a finančného majetku". Takýmto postupom sa naplní podstata tzv. hotovostného príncípu v jednoduchom účtovníctve, v zmysle ktorého je jednotlivé účtovné prípady potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej (finančnej) operácií (t.j. k úhrade alebo k príjmu).
 
Nevyhnutnou podmienkou zaradenia majetku do obchodného majetku firmy a jeho následného odpisovania je dispozícia vlastníckeho práva.
 
Samotný nákup materiálu, ktorý zamýšľate použiť na opravu a rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti, ako taký nie je ničím obmedzený. Keďže však k nákupu došlo v zdaňovacom období, v ktorom ste vlastníckym právom k predmetnej nehnuteľnosti nedisponovali, očakávajte zo strany správcu dane v otázke daňového uplatnenia takýchto výdavkov negatívny postoj.
 
Na túto časť vašej otázky však nie je možné jednoznačne odpovedať, nakoľko nepoznáme predmet činnosti Vašej firmy. Vyššie uvedené tvrdenie totiž nemusí platiť, v prípade, ak je charakter nakúpeného materiálu súvisiaci s predmetom činnosti Vášho podnikania. To znamená, že napr. ak ste kúpili stavebný materiál na opravu nehnuteľnosti, ku ktorej ešte nemáte list vlastníctva a ktorú ste obstarali na účely zriadenia sídla firmy, výrobnej haly a pod., a pritom sa v podnikaní zaoberáte napr. výstavbou rodinných domov "na kľúč", potom môžete zaúčtovať nákup stavebného materiálu v momente úhrady do daňových výdavkov v druhovom členení "nákup materiálu".
 
Zhrnutie:
 
Jednotlivé úhrady je potrebné zaúčtovať v momente ich úhrady medzi výdavky, ktoré nesmú ovplyvniť základ dane v druhovom členení "Nákup NIM a HIM a finančného majetku".
 
Samotný nákup materiálu, ktorý zamýšľate použiť na opravu a rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti, ako taký nie je ničím obmedzený. Keďže však k nákupu došlo v zdaňovacom období, v ktorom ste vlastníckym právom k predmetnej nehnuteľnosti nedisponovali, očakávajte zo strany správcu dane v otázke daňového uplatnenia takýchto výdavkov negatívny postoj. Toto však nemusí platiť, v prípade, ak je charakter nakúpeného materiálu blízky predmetu činnosti Vášho podnikania.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 26 ods.1 a § 28 ods.1 zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,
  • Čl. VI ods.2 a ods.4 písm ea) a ga) postupov účtovania v JÚ,
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster