Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
5. Účtovanie zálohových faktúr v jednoduchom účtovníctve
 
Firme, ktorá nám prenajíma priestory platím na základe zálohovej faktúry zálohy na energie. Vždy k určitému obdobiu firma pošle faktúru - daňový doklad s vyúčtovaním skutočnej spotreby a teda výšky platby. Niekedy doplácame, niekedy nám firma vracia peniaze. Doteraz som postupovala nasledovne:
 
Zálohovú faktúru som zaevidovala v knihe záväzkov, zaplatila čiastku a uviedla som túto platbu v PD (a zároveň som poznačila zaplatenie v knihe záväzkov). Keď prišla faktúra, ak to bol nedoplatok, opäť som to uviedla v knihe záväzkov, platbu v PD (platbu poznačila v knihe záväzkov), alebo v prípade preplatku v knihe pohľadávok a platbu v PD (platbu poznačila v knihe pohľadávok). Je tento postup správny?
 
Nakoľko predpokladáme, že spomínaný problém sa týka roku 2002 budeme pri zodpovedaní Vašej otázky postupovať podľa postupov účtovania platných v tomto období.
 
V zmysle nich sa pohľadávky a záväzky vedú v knihe pohľadávok a záväzkov, alebo podľa potreby v niekoľkých knihách podľa činnosti účtovnej jednotky a v rámci činnosti podľa dlžníkov a veriteľov. Kniha pohľadávok a záväzkov je určená na sledovanie pohľadávok a záväzkov voči iným subjektom pre evidenciu:
 1. jednotlivých dlžníkov za splnené dodávky,

 2. jednotlivých veriteľov za nimi splnené dodávky,

 3. poskytnutých a prijatých preddavkov,

 4. výdajov cenín pracovníkom účtovnej jednotky,

 5. pohľadávok za manká a škody,

 6. poskytnutých a prijatých úverov, s oddeleným sledovaním bankových úverov,

 7. záväzkov, prípadne pohľadávok z dane z príjmov,

 8. zúčtovania s fondami zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia a fondom zamestnanosti,

 9. nárokov a záväzkov z nepriamych daní (daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane),

 10. ostatné pohľadávky a záväzky vyplývajúce z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti účtovnej jednotky.
Vychádzajúc zo znenia Vašej otázky je teda možné skonštatovať, že v prípade obdržania zálohovej faktúry vzniká záväzok, ktorý je potrebné zaevidovať v knihe záväzkov a následne aj jeho uhradenie. V prípade nedoplatku po obdržaní konečnej - zúčtovacej faktúry opäť vzniká záväzok vo výške tohto nedoplatku, ktorý je potrebné rovnako zachytiť v knihe záväzkov. V prípade, ak na základe konečnej faktúry je zrejmý preplatok, vzniká Vám pohľadávka, ktorú je potrebné zaevidovať v knihe pohľadávok. To znamená, že Vami popísaný spôsob účtovania pokladáme za správny.
 
Zhrnutie:
 
Vami popísaný spôsob účtovania pokladáme za správny.
 
Súvisiace predpisy:
 • Čl. VII Postupov účtovania v sústave JÚ (Príloha k Opatreniu č.65/396/1994)
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster