Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
6. Príjem cudzej meny na podnikateľský účet z pohľadu účtovania v JÚ
 
Od 14.6.2002 som SZČO a podnikám v oblasti prekladateľstva. Niektoré platby mi prichádzajú aj z Čiech. Faktúry vystavujem v českých korunách, na účet mi prichádza platba v českých korunách a banka mi danú sumu automaticky prevádza na slovenské koruny podľa aktuálneho kurzu. Ako mám postupovať pri zaúčtovaní týchto platieb? Treba niekde uvádzať aktuálny kurz?
 
Vychádzajúc zo znenia vašej otázky predpokladám, že spomínaný účet nie je devízovým účtom. To znamená, že aj keď je príjem finančných prostriedkov od Vášho odberateľa na takýto účet realizovaný v cudzej mene, príslušná banka automaticky prepočíta túto sumu podľa ňou zverejneného aktuálneho kurzu a takto zistenú sumu pripíše na takýto Váš účet. O tejto sume budete aj účtovať v peňažnom denníku.
 
Vychádzajúc z postupov účtovania v sústave JÚ je prípustné v peňažnom denníku účtovať iba o finančných operáciách, t.j. len o pohybe peňažných prostriedkov v pokladnici a na účtoch v peňažných ústavoch, a to na základe účtovných dokladov a v sumách na nich uvedených. Z uvedeného dôvodu sa v rámci jednoduchého účtovníctva v priebehu účtovného obdobia o kurzových rozdieloch neúčtuje. Kurzový rozdiel je potrebné zistiť len v prípade vykázania zostatkov peňažných prostriedkov v cudzej mene na účte alebo v pokladnici ku dňu uzavierania účtovných kníh. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kurzové rozdiely sa zaúčtujú ako posledné položky pre vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov na účtoch v bankách.
 
V zmysle zákona o účtovníctve ste povinný viesť knihu pohľadávok. Aktuálny kurz bude uvedený v rámci tejto knihy, nakoľko pôjde o zaevidovanie odoslanej faktúry dlžníkovi, resp. pohľadávky v inej mene ako slovenskej.
 
Zhrnutie:
 
V rámci jednoduchého účtovníctva sa v priebehu účtovného obdobia o kurzových rozdieloch neúčtuje. Kurzové rozdiely je potrebné v JÚ zistiť len v prípade vykázania zostatkov peňažných prostriedkov v cudzej mene na účte alebo v pokladnici ku dňu uzavierania účtovných kníh. Nakoľko je možné predpokladať, že v otázke spomínaný účet nie je devízovým účtom, o kurzových rozdieloch sa na takomto účte účtovať nebude ani ku dňu uzavierania účtovných kníh.
 
O pohybe peňažných prostriedkov na tomto bankovom účtoch budete v peňažnom denníku účtovať zásadne podľa výpisu z banky - t.j. v slovenskej mene (príjem, výdaj).
 
Súvisiace predpisy:
  • § 15 Postupov účtovania v JÚ platných od 1.1.2003 (Opatrenie MF SR č.23586/2002-92).
  • § 15 ods.3 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster