Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
4. Lízing nákladného auta v jednoduchom účtovníctve
 
Dňa 24.2.2003 som ako FO - SZČO, účtujúca v jednoduchom účtovníctve a platiteľ DPH, uzavrel lízingovú zmluvu na prenájom dodávkového automobilu zaradeného do kategórie NA-N1-SD (nákladný automobil skriňový dodávkový) s právom kúpy prenajatej veci. Doba úhrady lízingových splátok je 36 mesiacov. Záloha na lízingové splátky vo výške 245 012,- Sk bola uhradená 24.2.2003. Súčasne bol uhradený manipulačný poplatok vo výške 16 643,- Sk (s DPH). Od lízingovej spoločnosti mi bol doručený aj splátkový kalendár na celkovú sumu 738 399,30 Sk + 1200,- Sk (záverečný predaj) s DPH. Prosím Vás, ako mám zaúčtovať jednotlivé položky do peňažného denníka.
 
Pri účtovaní finančného lízingu v jednoduchom účtovníctve je potrebné vychádzať predovšetkým z ustanovenia § 24 ods. 3 písm. f) zákona o daniach z príjmov. To znamená, že nájomné za veci s právom kúpy prenajatej veci možno uznať za daňové výdavky len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Je teda potrebné "časovo rozlíšiť" zaplatené splátky nájomného. Účtovanie v peňažnom denníku bude nasledovné (predpokladáme platby prostredníctvom banky):
 
Zálohovú platbu na lízingové splátky vo výške 245 012,- Sk zaúčtujete v deň úhrady:
  • 245 102,- Sk do stĺpca 4 "Peňažné prostriedky v peňažnom ústave - výdaj" a zároveň do stĺpca 15 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - ostatné".
Manipulačný poplatok vo výške 14 599,- Sk + DPH 2 043,90 Sk zaúčtujete v deň úhrady:
  • 16 643,- Sk do stĺpca 4 "Peňažné prostriedky v peňažnom ústave - výdaj" a zároveň 14 599,- Sk do stĺpca 8e "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia" a 2 043,90 Sk do stĺpca 14 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - DPH" (túto DPH si v príslušnom zdaňovacom období uplatníte ako daň na vstupe).
Jednotlivé splátky vo výške 13 243,- Sk zaúčtujete v deň úhrady:
  • 13 243,- Sk do stĺpca 4 "Peňažné prostriedky v peňažnom ústave - výdaj" a zároveň 1 079,05,- Sk (poistné) do stĺpca 8e "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia", 3 341,50 Sk (DPH k predmetu lízingu a k finančnej službe) do stĺpca 14 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - DPH" (túto DPH si v príslušnom zdaňovacom období uplatníte ako daň na vstupe) a zostávajúcu časť 8 822,45 Sk do stĺpca 15 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - ostatné".
Vždy ku koncu účtovného obdobia budete účtovať o uzávierkových operáciách, v rámci ktorých zahrniete príslušnú časť nájomného do daňových výdavkov:
 
výpočet: [509 441,67 Sk (obstarávacie cena auta bez DPH a bez odkupnej ceny 1000 Sk) + 53 174,93 Sk (finančná služba bez DPH)] : 36
= 15 628,20 Sk - daňový výdavok za 1 mesiac
 
v roku 2003 (február - december 2003) zahrniete do daňových výdavkov sumu 15 628,20 x 11 mesiacov = 171 910,20 Sk, čo zapíšete v peňažnom denníku do stĺpca "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia"
 
v roku 2004 (január - december 2004) zahrniete do daňových výdavkov sumu 15 628,20 x 12 mesiacov = 187 538,40 Sk, čo zapíšete v peňažnom denníku do stĺpca "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia"
 
v roku 2005 (január - december 2005) zahrniete do daňových výdavkov sumu 15 628,20 x 12 mesiacov = 187 538,40 Sk, čo zapíšete v peňažnom denníku do stĺpca "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia"
 
v roku 2006 (január 2006) zahrniete do daňových výdavkov sumu 15 628,20 x 1 mesiac = 15 628,20 Sk, čo zapíšete v peňažnom denníku do stĺpca "Výdavky ovplyvňujúce základ dane - réžia"
 
Po skončení lízingových splátok dôjde k k odkúpeniu predmetu lízingu za cenu 1000,- Sk + 200 Sk DPH. Túto sumu zaúčtujete v deň úhrady nasledovne:
  • 1 200,- Sk do stĺpca 4 "Peňažné prostriedky v peňažnom ústave - výdaj" a zároveň 1 000,- Sk do stĺpca 12 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - majetok" a 200,- Sk do stĺpca 14 "Výdavky neovplyvňujúce základ dane - DPH" (túto DPH si v príslušnom zdaňovacom období uplatníte ako daň na vstupe). Zároveň zaevidujete nákup automobilu do knihy dlhodobého majetku, aby ste dodržali ustanovenie § 24 ods. 4 písm. c) zákona o daniach z príjmov.
Zhrnutie:
 
Zálohu a jednotlivé splátky (bez poistného a DPH) budete účtovať ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Až v rámci uzávierkových operácií na konci roka zahrniete do daňových výdavkov časť lízingovej ceny (bez odkupnej ceny) prislúchajúcu počtu mesiacov trvania lízingovej zmluvy v danom roku.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 24 ods. 3 písm. f), § 24 ods. 4 a 5 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p..
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster