Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
3. Storno príjmov v sústave JÚ.
 
Som podnikateľ FO, účtujem v sústave JÚ, som štvrťročným platiteľom DPH.
 
V novembri 2002 som vystavila Fa na práce vo výške 132 000,- Sk. (120 000 + 12 000 DPH) a táto suma bola aj zaplatená prevodom na môj účet. Pretože došlo k nezhodám a k vulgárnemu správaniu sa zo strany objednávateľa, trval na vrátení sumy 132 000,- Sk. Túto som mu poukázala na účet v mesiaci december.
 
Ako správne zaúčtujem v peňažnom denníku sumy? Zvyšujúci ZD a následne ju vystornujem mínusovou položkou, alebo zaúčtujem príjem ako zvyšujúci ZD a vrátenú sumu ako znižujúcu ZD? Nebude skreslený príjem zo služieb o 120 000,- Sk, ak tento príjem budem považovať za príjem ovplyvňujúci ZD?
 
V prvom rade považujem za potrebné poznamenať, že príjem vo výške 120 000,- Sk je potrebné za predpokladu, že bol hodnotou výkonu prác realizovaných v rámci vašej podnikateľskej činnosti považovať za príjem zahrnovaný do základu dane.
 
V prípade, ak došlo k vráteniu uvedeného príjmu z naznačených dôvodov, považujem za správne o tomto v rámci peňažného denníka účtovať ako o storne príjmu (t.j. ako o rovnakom príjme ale so záporným znamienkom). Vrátením uvedeného príjmu zo spomínaných dôvodov nedošlo totiž k vynaloženiu výdavkov, ktorého účelom bolo dosiahnutie zdaniteľných príjmov.
 
V prípade, ak by ste o vrátenom príjme účtovali ako o daňovom výdavku, došlo by k skresleniu skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne vynaložených výdavkov uvedených napr. vo Výkaze príjmov a výdavkov.
 
Zhrnutie:
 
Vrátenie uvedeného príjmu svojmu odberateľovi je potrebné zaúčtovať ako storno príjmov, a nie ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
 
Súvisiace predpisy:
  • Čl. VI a Čl XI. Postupov účtovania v sústave JÚ platných pre rok 2002 (príloha k Opatreniu MF SR č.65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave JÚ pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov).
Súvisiace predpisy:
  • storno príjmov
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster