Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
2. Účtovanie lízingu "nadlimitného" automobilu v sústave JÚ.
 
Nie som si istý, či v roku 2002 uplatním klientovi - časové rozlíšenie akontácie správne a preto Vám zasielam na posúdenie kópiu lízingovej zmluvy. Jedná sa o vozidlo, kde v roku 2002 bol zvýšený limit. Všetky splátky boli zaplatené podľa splátkových kalendárov, v účtovníctve boli zaúčtované ako výdavky, ktoré nesmú ovplyvniť základ dane. V záverečných účtovných operáciách som časovo rozlíšil - čiže uplatnil výdavky tak, že som vychádzal zo zvýšeného limitu 950 000 Sk, čiže 950 000 : 36 x 7 mes.
 
Paušálny poplatok 21 735,- Sk je v účtovníctve vo výdavkoch ovplyvňujúcich základ dane. Je správne časovo rozlíšený predmet zmluvy?
 
Podľa Postupov účtovania v JU platných v roku 2002 sú účtovné jednotky v rámci uzávierkových účtovných operácií povinné vykonať storná nájomného s právom kúpy najatej veci, pokiaľ boli v priebehu účtovného obdobia zaúčtované v rozpore so zákonom o daniach z príjmov. Vo všeobecnosti možno finančný lízing v jednoduchom účtovníctve účtovať dvomi spôsobmi.
 
Vychádzajúc zo znenia Vašej otázky teda predpokladáme, že ste predmetný lízing účtoval takou technikou, že prvú zvýšenú splátku, ako aj ďalšie mesačné splátky počas účtovného obdobia bolo zaúčtované ako výdavky neovplyvňujúce základ dane. Potom v rámci uzávierkových účtovných operácií môžete zaúčtovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca "Prevádzková réžia" výšku nájomného pripadajúcu na príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o daniach z príjmov. Keďže v roku 2002 došlo v tejto oblasti k zmene zákona o daniach z príjmov a Usmernenie MF SR č. 16 045/2002-72 stanovuje, že výpočet zo zvýšeného limitu bude vykonaný už za zdaňovacie obdobie roka 2002 aj pri zmluvách uzatvorených pred 29.8.2002, v roku 2002 bude hodnota nájomného, ktorú je možné zahrnúť do daňových výdavkov, vypočítaná už z plnej sumy 950 000 Sk. To znamená, že v roku 2002 bude do stĺpca "Prevádzková réžia" zahrnutá suma nájomného vo výške 950 000 Sk / 36 mesiacov * 7 mesiacov.
 
Faktom je, že v súčasnej dobe, kedy stále absentuje všeobecná právna norma samostatne upravujúca lízing, je možné sa stretnúť zo strany lízingových spoločností s rozdielnymi technikami fakturovania tzv. poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy. Vo všeobecnosti však dochádza k dvom zásadným postupom:
  1. poplatok je zhrnutý v rámci lízingových splátok bez toho, aby ho lízingová spoločnosť samostatne uvádzala v rozpise na faktúre,

  2. poplatok je uvedený na faktúre ako samostatná položka.
Je samozrejmé, že v prípade a) sa poplatok zahŕňa do daňových nákladov spolu so zaplatenými splátkami v zmysle splátkového kalendára.
 
Avšak v prípade b) (čo je aj Váš prípad) je podľa nášho názoru bez ohľadu na skutočnosť, či ide v prípade prvej zvýšenej splátky o tzv. zálohu na splátky alebo o tzv. zálohu na budúcu kúpu (akontáciu), poplatok za spracovanie lízingovej zmluvy možné zahrnúť do výdavkov priamo v plnej výške.
 
Zhrnutie:
 
Výpočet výšky nájomného, v ktorej je ho možné uplatniť do daňových výdavkov bude vykonaný zo zvýšeného limitu už za zdaňovacie obdobie roka 2002, a to aj pri zmluvách uzatvorených pred 29.8.2002.
 
Poplatok za spracovanie lízingovej zmluvy je podľa nášho názoru v danom prípade možné zahrnúť do výdavkov priamo v plnej výške.
 
Súvisiace predpisy:
  • čl. V. ods. 2 písm. ab) siedma odrážka Postupov účtovania v JU platných pre rok 2002,
  • § 24 ods. 3 písm. f) zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,
  • Usmernenie MF SR č. 16 045/2002-72.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster