Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
1. Účtovanie lízingu v sústave JÚ.
 
Nie som si istý, či uplatním klientovi - časové rozlíšenie akontácie správne a preto Vám zasielam na posúdenie kópiu lízingovej zmluvy. Všetky splátky boli zaplatené podľa splátkových kalendárov, v účtovníctve boli zaúčtované ako výdavky, ktoré nesmú ovplyvniť základ dane. V záverečných účtovných operáciách som časovo rozlíšil - čiže uplatnil výdavky prostredníctvom časového rozlíšenia akontácie vo výške 317 251,20 : 36 x 2 mesiace = 184 716,- Sk.
 
Vo všeobecnosti je pri riešení problému daňovej uplatniteľnosti nájomného potrebné vychádzať zo zákona o daniach z príjmov. Podľa neho je možné do daňových výdavkov uplatniť nájomné vrátane nájomného za veci s právom kúpy prenajatej veci, ale u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie.
 
Podnikateľ - účtovná jednotka bude pri účtovaní finančného lízingu zachytávať všetky hospodárske operácie v peňažnom denníku podľa príjmových a výdavkových pokladničných dokladov alebo podľa výpisov z bežného podnikateľského účtu.
 
Do daňových výdavkov nie je však možné naraz započítať celú prvú zvýšenú splátku. Lízingové splátky vrátane zvýšenej lízingovej splátky je nutné vždy časovo rovnomerne rozlíšiť - započítať len tie lízingové splátky, ktoré pripadajú na zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Započítať je však možné len skutočne zaplatené lízingové splátky, a nie sumy uvedené v splátkovom kalendári alebo fakturované lízingovou spoločnosťou.
 
Analýzou Vami poskytnutej kópie lízingovej zmluvy je možné skonštatovať, že ku dňu 20.12.2002 došlo k zmene splátkového kalendára k predmetnej lízingovej zmluve, a to z titulu zníženia sadzby DPH od 1.1.2003. Podľa nášho názoru je však potrebné pri vypočítavaní daňovo uplatniteľnej čiastky za rok 2002 vychádzať z pôvodnej lízingovej ceny, ktorá bola vypočítaná v zmysle platných sadzieb DPH v roku 2002. To znamená, že Vami naznačený postup považujeme za správny.
 
Podľa Postupov účtovania v JU platných v roku 2002 sú účtovné jednotky v rámci uzávierkových účtovných operácií povinné vykonať storná nájomného s právom kúpy najatej veci, pokiaľ boli v priebehu účtovného obdobia zaúčtované v rozpore so zákonom o daniach z príjmov. V danom prípade ste teda mali pri výpočte daňovo uznateľnej čiastky lízingu postupovať nasledovne: 317 251,20 : 36 mesiacov x 2 mesiace.
 
Zhrnutie:
 
Pri účtovaní finančného lízingu je potrebné zachytávať všetky hospodárske operácie v peňažnom denníku podľa príjmových a výdavkových pokladničných dokladov alebo podľa výpisov z bežného podnikateľského účtu. Do daňových výdavkov je však možné uplatniť hodnotu predmetu lízingu len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie.
 
Napriek tomu, že ku dňu 20.12.2002 došlo k zmene splátkového kalendára k predmetnej lízingovej zmluve, a to z titulu zníženia sadzby DPH od 1.1.2003, je podľa nášho názoru potrebné pri vypočítavaní daňovo uplatniteľnej čiastky za zdaňovacie obdobie 2002 vychádzať z pôvodnej lízingovej ceny. Naznačený postup považujeme za správny.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 24 ods. 3 písm. f) zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,
  • čl. V. ods. 2 písm. ab) siedma odrážka a čl. VI postupov účtovania v JU platných pre rok 2002,
 
 
Nasledujúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster