Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
11. Účtovanie postúpenia pohľadávky v JÚ
 
Nakoľko nám neboli uhradené pohľadávky v hodnote 150 000 Sk + 23% DPH, po vzájomnej dohode s dlžníkom sme sa rozhodli, že pohľadávku postúpime postupníkovi - firme XYZ v sume 150 000 Sk bez DPH. Do dnešného dňa nám uvedená firma XYZ zaplatila len 90 000 Sk z hodnoty postúpenej pohľadávky. Ako máme postupovať pri zaúčtovaní celej operácie do peňažného denníka? Ako treba postupovať z hľadiska DPH? Vedieme JÚ.
 
Zo znenia otázky vyplýva, že ste postúpili za cenu 150 000 Sk pohľadávku v sume 184 500 Sk, t.j. za cenu nižšiu ako bola nominálna hodnota pohľadávky.
 
Pri posudzovaní dôsledkov postúpenia pohľadávky z pohľadu dane z príjmov je potrebné postupovať v zmysle § 23 ods.19 zákona o daniach z príjmov. Podľa tohto ustanovenia je pri postúpení pohľadávky súčasťou základu dane spomínaného daňovníka hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej hodnota. Pri postúpení pohľadávky za cenu vyššiu ako je jej hodnota, sa za príjem považuje táto vyššia cena.
 
Ďalej je pri zodpovedaní na vašu otázku potrebné poznamenať, že fyzické osoby - podnikatelia, vedú jednoduché účtovníctvo podľa opatrenia MF SR č. 23586/2002-92. Podľa tohto opatrenia všetky zápisy v peňažnom denníku musia vyjadrovať len finančné operácie, s výnimkou uzávierkových účtovných operácií.
 
Jednoduché účtovníctvo je teda založené na hotovostnom princípe, tzn. že jednotlivé účtovné prípady zaúčtujete v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej (finančnej) operácií (t.j. k úhrade alebo k príjmu). Keďže jednoduché účtovníctvo je daňovo orientované všetky úhrady výdavkov znižujúcich základ dane, ktoré sú uskutočnené v zdaňovacom období, budú súčasťou výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v tomto období. Uvedené rovnako platí aj pre príjmy.
 
Z doteraz uvedeného teda vyplýva, že v momente úhrady zachytíte v peňažnom denníku čiastočný príjem za postúpenú pohľadávku v sume 90 000 Sk, a zapíšete ho ako príjem zahrnovaný do základu dane do stĺpca "ostatné príjmy".
 
Na konci zdaňovacieho obdobia zapíšete v rámci uzávierkových operácií do peňažného denníka príjem v sume 94 500 Sk do príjmov zahrnovaných do základu dane (§ 23 ods.19 zákona o daniach z príjmov) do stĺpca "ostatné príjmy", a zároveň takisto na konci zdaňovacieho obdobia 2002 v zmysle § 24 ods.2 písm. r) zákona o daniach z príjmov zapíšete v rámci uzávierkových operácií do peňažného denníka výdavok v sume 90 000 Sk do výdavkov zahrnovaných do základu dane v druhovom členení "prevádzková réžia".
 
V prípade, ak Vám spoločnosť XYZ uhradí zvyšnú časť v sume 60 000 Sk napr. v priebehu roku 2003, zaúčtujete tento príjem do príjmov, ktoré nemôžu ovplyvniť základ dane a to v zmysle § 23 ods.4 písm. c) zákona o daniach z príjmov, a na konci zdaňovacieho obdobia 2003 v rámci uzávierkových operácií zaúčtujete do peňažného denníka výdavok v sume 60 000 Sk do výdavkov zahrnovaných do základu dane v druhovom členení "prevádzková réžia" (§ 24 ods.2 písm. r) zákona o daniach z príjmov).
 
Na Vašej strane (ako pôvodného veriteľa - t.j. postupcu) nedochádza z hľadiska DPH samotným postúpením pohľadávky, či už odplatným (predajom pohľadávky), alebo bezodplatným (darovaním) k uskutočneniu zdaniteľného plnenia. U nového veriteľa (postupníka - spoločnosť XYZ), ktorý kúpil pohľadávku, dôjde v prípade odplatného postúpenia pohľadávky k zdaniteľnému plneniu, ktoré je uvedené ako finančná činnosť oslobodená od dane v § 29 ods. 1 písm. r) zákona o DPH. Touto finančnou činnosťou je teda odkúpenie pohľadávky na účely jej vymáhania od dlžníka, príp. započítanie so vzájomnou inou pohľadávkou, ktorú má dlžník voči novému veriteľovi, príp. s cieľom ďalšieho predaja odkúpenej pohľadávky. V týchto prípadoch dochádza k uskutočneniu zdaniteľného plnenia u tohto nového veriteľa - platiteľa dane - pričom ide o zdaniteľné plnenie oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane na vstupe. Cena tohto zdaniteľného plnenia je osobitne definovaná v § 29 ods. 2 písm. c) zákona o DPH ako rozdiel medzi príjmom, ktorý platiteľ dane dosiahne z odkúpenej pohľadávky jej vymáhaním, započítaním s inou pohľadávkou alebo jej ďalším predajom, a cenou obstarania pohľadávky.
 
Zhrnutie:
 
Pri postúpení pohľadávky bude súčasťou Vášho základu dane hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú ste postúpili za cenu nižšiu, ako je jej hodnota. V momente úhrady zachytíte v peňažnom denníku čiastočný príjem za postúpenú pohľadávku v sume 90 000 Sk, a zapíšete ho ako príjem zahrnovaný do základu dane do stĺpca "ostatné príjmy". Na konci zdaňovacieho obdobia 2002 zapíšete v rámci uzávierkových operácií do peňažného denníka príjem v sume 94 500 Sk do príjmov zahrnovaných do základu dane do stĺpca "ostatné príjmy", a zároveň takisto na konci zdaňovacieho obdobia 2002 zapíšete v rámci uzávierkových operácií do peňažného denníka výdavok v sume 90 000 Sk do výdavkov zahrnovaných do základu dane v druhovom členení "prevádzková réžia". V prípade, ak Vám spoločnosť XYZ uhradí zvyšnú časť v sume 60 000 Sk napr. v priebehu roku 2003, zaúčtujete tento príjem do príjmov, ktoré nemôžu ovplyvniť základ dane, a na konci zdaňovacieho obdobia 2003 v rámci uzávierkových operácií zaúčtujete do peňažného denníka výdavok v sume 60 000 Sk do výdavkov zahrnovaných do základu dane v druhovom členení "prevádzková réžia".
 
Na Vašej strane (ako pôvodného veriteľa - t.j. postupcu) nedochádza z hľadiska DPH samotným postúpením pohľadávky k uskutočneniu zdaniteľného plnenia.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 23 ods.4 písm. c) a ods.19 a § 24 ods.2 písm. r) zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,
  • § 29 ods. 1 písm. r) a ods.2 písm. c) zákona č.289/1995 Z.z. o DPH v z.n.p.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster