Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
13. Skladová evidencia v JÚ
 
Vo všeobecnosti panuje názor, že v JÚ sa nemusí počas roka viesť sklad. Vraj stačí iba inventúra k 31.12. Je to pravda? Ako máme viesť skladovú evidenciu, nákup - teda príjem na sklad viem určiť podľa faktúr a dodacích listov. Ako odpísať zo skladu predaný tovar, keď tržby evidujem na ERP? Mám postupovať podľa pásky a postupne odpisovať tovar? Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádza hodnota zásob v predajných cenách alebo v nákupných cenách (so ziskom alebo bez neho)? Ako to kontroluje daňový úrad?
 
Aj v nových postupoch účtovania sa zachováva kniha zásob (ruší sa pojem skladové karty, ktoré však v zásade môžu existovať aj naďalej, keďže súbor týchto skladových kariet môže tvoriť knihu zásob). Podstatné pritom je, aby boli dodržané povinné náležitosti tejto pomocnej účtovnej knihy. V zmysle postupov účtovania v sústave JÚ sa od 1.1.2003 v tejto knihe zásoby účtujú podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Podrobnejšia štruktúra knihy zásob sa v zákone ani v postupoch účtovania neuvádza. Vzhľadom na potreby účtovníctva a vykazovania zásob v účtovnej závierke je možné odvodiť, že táto kniha zásob by mala obsahovať aspoň nasledové údaje:
  • názov alebo popis zásob,
  • začlenenie zásob podľa zásad uvedených v § 7 postupov účtovania,
  • dátum obstarania,
  • ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve,
  • dátum a spôsob vyradenia.
Zásoby prijaté na sklad sa účtujú v knihe zásob na základe účtovných dokladov, dodacích listov alebo iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa účtuje na základe výdajok.
 
Je vhodné pripomenúť, že od 1.1.2003 postupy účtovania priamo ustanovujú možnosť, aby si účtovné jednotky spracovali :
  • vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, aby bolo možné úbytky zásob účtovať priamo do spotreby,

  • vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad (do 31.12.2002 táto možnosť neexistovala, nakoľko všetok materiál charakteru zásob bolo potrebné evidovať na skladových kartách alebo v knihe zásob).
Z uvedeného vyplýva, že nie je správny názor, ktorý hovorí o tom, že zásoby nie je potrebné účtovať v priebehu roka, ale až v závere roka po inventarizácii. Kniha zásob je povinnou účtovnou knihou, v ktorej sa o zásobách účtuje (pokiaľ zásoby v účtovnej jednotke vznikajú). V súvislosti s vami prezentovaným názorom o nepotrebnosti účtovania o zásobách vyvstáva otázka, čo by potom bolo predmetom inventarizácie (ako by sa porovnal skutočný stav zásob so stavom v účtovníctve).
 
Čo sa týka ocenenia zásob v rámci Výkazu o majetku a záväzkoch je potrebné skonštatovať, že v riadkoch 05 až 07 tohoto výkazu (t.j. materiál, tovar, nedokončená výroba, výrobky a zvieratá) sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa zákona o účtovníctve. Nakúpený tovar sa v knihe zásob oceňuje obstarávacou cenou a v takomto ocenení sa jeho stav na sklade k 31.12. vykáže aj vo výkaze o majetku a záväzkoch.
 
Zhrnutie:
 
O zásobách je potrebné účtovať počas roka. Od 1.1.2003 postupy účtovania priamo ustanovujú možnosť, aby si účtovné jednotky okrem iného spracovali vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad.
 
Zásoby prijaté na sklad sa účtujú v knihe zásob na základe účtovných dokladov, dodacích listov alebo iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa účtuje na základe výdajok.
 
Nakúpený tovar sa v knihe zásob oceňuje obstarávacou cenou a v takomto ocenení sa jeho stav na sklade k 31.12. vykáže aj vo výkaze o majetku a záväzkoch.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 12 a § 16 ods.4 Postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ (Opatrenie MF SR č.23586/2002),
  • § 25 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
 
 
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster