Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Pracovné právo.
 
8. Zamestnávanie dôchodcov a študentov na dohodu o pracovnej činnosti a dohodu brigádnickej práci študentov
 
Je možné aj v roku 2003 zamestnávať na dohodu o pracovnej činnosti starobných dôchodcov a študentov?
 
Zákonník práce od svojej účinnosti (1.4.2002) bol v priebehu roka 2002 zmenený zákonmi č. 165/2002 Z.z., č. 408/2002 Z.z. a 413/2002 Z.z.. Tieto zmeny však nepriniesli žiadnu zmenu týkajúcu sa dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, že aj v roku 2003 existuje inštitút dohody o pracovnej činnosti (§ 226a Zákoníka práce) a dohody o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228 Zákonníka práce). Aj naďalej teda je možné zamestnávať starobných dôchodcov, resp. študentov na takéto dohody. Rozdiel medzi týmito dohodami z pohľadu Zákonníka práce je minimálny:
  • DoBPŠ možno uzatvoriť iba so študentom (neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie školy o štatúte študenta); ak takéto potvrdenie študent a zamestnávateľ nemajú k dispozícii môžu uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti, príp. dohodu o vykonaní práce,

  • DoBPŠ môže by uzatvorená aj na dobu neurčitú, zatiaľčo DoPČ môže byť uzavretá iba na dobu určitú.
Významnejší rozdiel možno konštatovať z pohľadu poistných odvodov, keď pri DoPČ uzavretej so študentom je potrebné odvádzať príspevok na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca i za zamestnávateľa, ako aj príspevok do garančného fondu, zatiaľčo z uzavretej dohody o brigádnickej práci študentov sa tieto odvody nerealizujú.
 
Zhrnutie:
 
Aj v roku 2003 možno bez zmien oproti roku 2002 uzatvárať dohody o pracovnej činnosti so starobnými dôchodcami alebo študentami, príp. dohody o brigádnickej práci študentov so študentami.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 226a, § 227, § 228 Zákonníka práce.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Pracovné právo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster