Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Pracovné právo.
 
5. Možnosť podnikania popri zamestnaní
 
Som zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere. Je možné podnikať ako živnostník popri zamestnaní?
 
Ústava Slovenskej republiky upravuje okrem iného aj hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Priznáva každému právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Osobitným zákonom však môžu byť ustanovené podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.
 
V zmysle Zákonníka práce môžu zamestnanci popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnoprávnom vzťahu vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, u ktorého sú zamestnaní, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Zamestnávateľ však môže udelený súhlas odvolať písomným spôsobom.
 
Potrebné je poznamenať, že výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorske, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti je povolený každému zamestnancovi bez súhlasu zamestnávateľa.
 
Na základe doteraz uvedeného možno teda konštatovať, že Zákonník práce určitým spôsobom reguluje výkon inej zárobkovej činnosti a eliminuje neobmedzenú možnosť podnikania. Zamestnávatelia teda prostredníctvom tohto ustanovenia môžu obmedzovaťo využívanie poznatkov, informácií a výsledkov práce dosiahnutých pri výkone práce v pracovnoprávnom vzťahu pri zárobkovej činnosti vykonávanej popri zamestnaní.
 
Zamestnávateľ však nemôže s výnimkou prípadu zhodnosti predmetov činnosti zakázať zamestnancom ďalšiu zárobkovú činnosť - a teda aj podnikanie.
 
V prípade, ak sa na Vaše pracovnoprávne vzťahy vzťahuje zákon o verejnej službe, je potrebné poznamenať, že v zmysle neho okrem iného platí, že vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 zákona o verejnej službe, a ďalší vedúci zamestnanci, u ktorých to určí pracovný poriadok, nesmú podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Zákaz členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb sa nevzťahuje na vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu verejnej vysokej školy a vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu Slovenskej akadémie vied. Obmedzenie vykonávať inú zárobkovú činnosť sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich detí. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže štatutárny zástupca vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre obec.
 
V prípade, ak sa na Vás vzťahuje zákon o štátnej službe, je potrebné poznamenať, že v zmysle tu je okrem iného upravené aj obmedzenie podnikania a inej zárobkovej činnosti štátneho zamestnanca. Na základe neho štátny zamestnanec nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Štátny zamestnanec ďalej nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. To neplatí, ak je štátny zamestnanec vyslaný do takého orgánu vládou alebo služobným úradom podľa osobitného predpisu. Štátny zamestnanec v súvislosti s týmto členstvom nemôže poberať odmenu od príslušnej právnickej osoby.
 
Vyššie spomínané obmedzenie sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť, činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, prípadne stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich maloletých detí, na činnosť štátneho zamestnanca v poradnom orgáne vlády a na činnosť člena v rozkladovej komisii. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže štátny zamestnanec vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán, pre obec alebo pre vyšší územný celok.
 
Zhrnutie:
 
Zamestnávateľ nemôže zakázať zamestnancom ďalšiu zárobkovú činnosť - a teda ani podnikateľskú činnosť. Výnimku tvorí prípad, ak zamestnanec zamýšľa vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, u ktorého je zamestnaný. Výkon takejto zárobkovej činnosti je možný iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.
 
V prípade, ak sa na pracovnoprávne vzťahy vzťahuje zákon o verejnej službe, resp zákon o štátnej službe, je potrebné sa riadiť príslušnými ustanoveniami týchto zákonov.
 
Súvisiace predpisy:
  • Čl. 35 ods.1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky,
  • § 83 Zákonníka práce,
  • § 10 ods.1 zákona č.313/2001 Z.z. o verejnej službe v z.n.p.,
  • § 59 zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe v z.n.p.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Pracovné právo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster